วันพุธที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2556

การสอนความสัมพันธ์ของสัตว์ ตอน สัตว์และที่อยู่อาศัย

สวัสดีค่ะ วันนี้ครูจั๊ส นำวิธีการสอนเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของสัตว์ มาฝากทุกท่านค่ะ
 ตอน  สัตว์และที่อยู่อาศัย

วิธีการสอน
๑.นำซีดี หรือ download app เกี่ยวกับสัตว์ต่างๆ ให้ เด็กดูชีวิตของสัตว์โดยเริ่มจากสัตว์เลี้ยง สัตว์ฟาร์ม และ สัตว์ป่า ตามลำดับ

๒.จัดทำบัตร์ภาพ สัตว์ที่เสมือนจริง และที่อยู่อาศัย ให้สอดคล้องกับความเป็นจริง เช่น ในซีดีที่ให้ เด็กได้ดู  เช่น ปลา กับ ทะเล ,อ่างน้ำ แมว กับ กระบะทราย ,หมา กับ บ้านหมา, ไก่ กับ เล้าไก่ เป็นต้น

๓.นำภาพสัตว์ให้เด็กดูทีละชนิด ถามชื่อสัตว์นั้นๆ (ก่อนอื่นเด็กต้องรู้จักสัตว์ต่างๆ) และอาจจะเสริมเสียงร้องของสัตว์ควบคู่ไปด้วย
1.แมว
2.แมวอยู่ในกระบะทราย
3.กระบะทราย


๔.นำภาพ เช่น หมายเลข ๒ ให้เด็กดูสร้างความเข้าใจว่า สัตว์นั้นๆ อาศัยอยู่ที่ใด ตัวอย่าง ผู้ปกครองนำภาพที่ ๒ ให้เด็กดู ชี้ที่ภาพ และ พูดว่า แมวอยู่ในกระบะทราย ให้เด็กพูดตาม ๒ ถึง ๓ รอบ

๕.นำบัตรภาพ ที่ ๓ ให้เด็กดู พูดว่า กระบะทราย ให้เด็กพูดตาม ๒ ถึง ๓ รอบ

๖.นำบัตรภาพที่ ๑ และ ๒ วางเรียงกัน ชี้ที่ภาพแมว และ พูดว่า แมว ที่ภาพกระบะทราย และ พูดต่อ แมวอยู่ในกระบะทราย ให้เด็ก ทำตาม จากนั้น ถามเด็กว่า แมวอยู่ที่ไหน เมื่อเด็กตอบกระบะทราย ให้เด็กส่งภาพกระบะทราย ถ้าเด็กไม่สามารถพูดได้ ให้เปลี่ยนเป็ยชี้หรือหยิบแทน

๗.นำภาพกระบะทรายวางบนโต๊ะ ให้เด็กหยิบภาพแมววางคู่กับภาพกระบะทราย ถามเด็กอีกครั้งว่า แมวอยู่ที่ไหน 

๘.ทำเช่นเดียวกับข้อ ๗ แต่เพิ่ม ตัวเลือก เริ่มจาก ๒ ตัวเลือก ก่อน และเพิ่ม เป็น ๓ ถึง ๔ เช่น มีภาพ แมว กับ หมา ให้เด็กหยิบภาพ สัตว์ที่อยู่กระบะทราย หลังจากที่เด็กจับคู่แล้ว ให้เด็ก พูดว่า แมวอยู่ในกระบะทราย ย้ำอีกครั้ง 
( อาจจะเปลี่ยนให้เลือกที่อยู่ จับคู่กับสัตว์บ้าง) เด็กจะได้รับฟังคำสั่งหลากหลาย 

ผู้ปกครองควรเพิ่ม เกม หรือ กิจกรรมให้สอดคล้อง กับเรื่องที่สอน เด็กจะเกิดความสนุกและจะเรื่องรู้ได้เร็วค่ะ 
มีแบบฝึกหัดที่ตัดต่อให้เหมาะสมกับเรื่องนี้มาฝากด้วยค่ะ 

แนะนำวิธีการทำแบบฝึกหัดหน่อยนะค่ะ  ผู้ปกครองควรให้เด็กภาพก่อนและให้เด็กสังเกตเส้นที่กำหนดก่อนจะติดภาพนะค่ะ  เข้ามาแชร์กันบ้างนะค่ะ
http://www.ziddu.com/download/21940628/IMG_0003.pdf.html

http://www.ziddu.com/download/21940629/IMG.pdf.html

http://www.ziddu.com/download/21940630/IMG_0001.pdf.html                                                                                                  ครูจั๊ส

วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2556

สมรรถนะเฉพาะและตัวบ่งชี้ของครูการศึกษาพิเศษ

ร่างสมรรถนะเฉพาะและตัวบ่งชี้ของครูการศึกษาพิเศษ
สมรรถนะที่ 1 การจัดการเรียนรู้
       
การจัดการเรียนรู้ หมายถึง กระบวนการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนพิเศษมีศักยภาพสูงสุด ตามนโยบาย เป้าหมายการจัดการศึกษาพิเศษ โดยใช้ความรู้ด้านจิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษาพิเศษ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคนพิการและการศึกษาพิเศษ มาใช้ในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดทำแผนการศึกษาเฉพาะครอบครัว (Individualized Family Service Plan : IFSP) และหรือแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized Education Program :IEP) และแผนการสอนเฉพาะบุคคล (Individual Implementation Plan :IIP) รวมทั้งใช้ สื่อ สิ่งอำนวยความสะดวก บริการ และความช่วยเหลือ
อื่นใดทางการศึกษา เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก (Assistive Technology) เพื่อพัฒนาผู้เรียนตามความต้องการจำเป็นพิเศษของแต่ละบุคคลตัวบ่งชี้
    
1. มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย นโยบาย และเป้าหมายการจัดการศึกษาพิเศษ รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ
    
2. มีความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาพัฒนาการ และจิตวิทยาการศึกษาพิเศษ
    
3. สามารถพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
     
4. สามารถจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะครอบครัว (IFSP) และหรือแผนการ
จัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) และแผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP)
   
5. สามารถจัดการเรียนรู้ วัดและประเมินผลการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับแผนการ
จัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) ของผู้เรียนแต่ละประเภทความพิการ
  
6. มีความรู้และสามารถใช้เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก (Assistive Technology) สื่อ สิ่งอำนวยความสะดวก บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาสำหรับเด็กพิเศษแต่ละประเภทความพิการสมรรถนะที่ 2 จิตสำนึกความเป็นครูการศึกษาพิเศษ
    
จิตสำนึกความเป็นครูการศึกษาพิเศษ หมายถึง เป็นผู้ที่มีความรัก ความศรัทธา และความภาคภูมิใจในความเป็นครูการศึกษาพิเศษ มุ่งมั่น อดทน และรับผิดชอบ ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน แสวงหาความรู้ ก้าวทันต่อความก้าวหน้าทางวิชาการ เพื่อช่วยเหลือพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ มีสุขภาพจิตที่ดี มีเจตคติที่ดีต่อบุคคลพิการและครอบครัว ตัวบ่งชี้
    
1. รัก ศรัทธา และภาคภูมิใจในความเป็นครูการศึกษาพิเศษ
    
2. ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน แสวงหาความรู้ ก้าวทันต่อความก้าวหน้าทางวิชาการ
    
3. มีสุขภาพจิตที่ดี
    
4. มีเจตคติที่ดี ไม่รังเกียจและไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลพิการและครอบครัว
     5. มุ่งมั่น อดทนต่อพฤติกรรมและแก้ปัญหาเฉพาะรวมทั้งปกป้องภยันตรายที่จะเกิดแก่เด็กพิเศษแต่ละประเภทความพิการ
    
6. รับผิดชอบต่อผลการพัฒนาผู้เรียนตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)
    
7. ประสานงานความร่วมมือกับ ผู้ปกครอง บุคคล องค์กรที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาพิเศษ


http://www.gotoknow.org/posts/77760


แบบฝึกหัด เรื่องสระ ระดับอนุบาล

สวัสดีค่ะ มีแบบฝึกหัดที่จัดทำขึ้นมาฝาก ต้องติดตามดูนะค่ะ เพราะจะ update ให้เรื่อยๆ นะค่ะ หวังว่ามีประโยชน์กันนะค่ะ ถ้าใครนำไปใช้แล้วยังไงก็มาแสดงความคิดเห็นกันในblogบ้างนะค่ะ ตอนนี้สามารถ แสดงความคิดเห็นได้แล้วค่ะ

http://www.ziddu.com/download/21870442/_.docx.html

แบบฝึกหัดสระอา ระดับอนุบาล

http://www.ziddu.com/download/21886859/_.docx.html

แบบฝึกหัดสระอู ระดับอนุบาล

เรียนรู้พยัญชนะไทย


สวัสดีค่ะ ทุกคน ครูจั๊สนำ เรื่อง การสอนพยัญชนะไทย ให้เด็กๆ พิเศษของเราสามารถ อ่าน เขียน และ ไม่สับสน พยัญชนะไทยที่คล้ายคลึงกันได้ถูกต้อง 

ขั้นตอนการสอน
๑.ผู้ปกครอง แยกพยัญชนะไทยที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน จัดเป็นกลุ่ม เช่น ก  ถ  ภ,ข ฃ  ช  ซ,ค  ต  ด  ศ เป็นต้น

๒.เริ่มสอนทีละกลุ่ม ครั้งแรก อาจจะเริ่ม  ๑-๒ กลุ่ม สอนกลุ่มที่ หนึ่งแล้วจึงเปลี่ยนเป็นกลุ่มที่สอง  เพื่อให้เด็กจำได้ง่ายและไม่สับสน 

๓.หยิบ บัตรพยัญชนะ ให้เด็กดู ให้เด็กชี้ที่พยัญชนะ ผู้ปกครอง พูดว่า ก ไก่ ให้เด็กพูดตาม  พูดซ้ำ ๒ ถึง ๓ ครั้ง และเปลี่ยน บัตร พยัญชนะ ทำเช่นนี้จนครบทุกตัวอักษรในกลุ่ม 

๔.หยิบบัตรภาพ ทีละภาพ ทำเช่นเดียวกับ ข้อ ๓ และให้ เด็กจับคู่ภาพกับพยัญชนะ 

๕.นำเฉพาะบัตรพยัญชนะ (๒ตัวเลือก) เช่น ก  กับ  ถ  ให้เด็กชี้บัตร ตามคำบอกของผู้ปกครอง อาจจะสลับบัตรคำไม่ให้อยู่ในตำแหน่งเดิม เช่นนี้จบครบ ทุกบัตร และเพิ่มเป็น ๓ ตัวเลือก เด็กควรจะชี้หรือหยิบได้ถูกต้อง ๒ใน๓ ครั้ง หรือ ถูกต้องทุกครั้ง จึงจะผ่าน

๖.ให้เด็กดูบัตรคำทีละ ๑ ใบ เด็กบอกชื่อพยัญชนะ เด็กควรตอบได้ถูกต้อง เช่น ข้อ ๕

๗.ผู้ปกครองสาธิตการเขียนพยัญชนะ โดยใช้นิ้วชี้ในการเขียน จับมือเด็กเขียนเช่นเดียวโดยอธิบายถึงจุดเริ่มต้นและการเขียนม้วนหัว เข้า และ ออก ของพยัญชนะนั้น และให้เด็กเขียนด้วยตนเอง สังเกตว่าเด็กเขียนถูกต้องหรือไม่ ถ้าผิด บอกเด็กทันนี

๘.ถามเด็กจุดพยัญชนะ เหมือนหรือต่างกัน ถ้าต่างกัน ตรงจุดไหน แต่ถ้าเด็กตอบเหมือนกัน ผู้ปกครอง ชี้จุดที่ต่างกันและถามเด็กอีกครั้ง ต่างหรือเหมือนกัน ถ้าเด็กไม่สามารถตอบได้หรือพูดได้ ให้ใช้การชี้แทน
ทำเช่นนี้จนครบบัตรพยัญชนะในกลุ่ม

๙.อาจจะเป็นการเล่นเกมส์ เช่น คนหาคู่ ,ดูสิตรงไหนเหมือน ตรงไหนต่าง 

๑๐.ทำแบบฝึกหัด 

ในทุกๆ ขั้นตอน ควรย้ำๆ ซ้ำๆ และอย่าลืมแรงเสริม คำชม ปรมมือ ให้คะแนน หรือสิ่งที่เด็กชอบ 

ขอให้มีความสุขกับการสอนลูกๆพิเศษของท่าน และ เด็กๆมีความสุขกับการเรียนนะค่ะ 

                                                                                                              ครูจั๊ส

วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2556

App สอนเด็กๆฝึกเขียนพยัญชนะไทย

สวัสดีค่ะ วันนี้ครูจั๊ส นำapp ที่ช่วยให้ผู้ปกครองนำไปสอนเด็กๆให้รู้จักการเขียนพยัญชนะไทยให้ถูกต้อง รู้ตำแหน่งการเริ่มต้นเขียนการเขียนม้วนหัวเข้าออก ของพยัญชนะไทย ซึ่งเป็นความยากสำหรับน้องๆพิเศษเป็นอย่างมาก app นี้เด็กจะต้องใช้นิ้วชี้ในการเขียนทำให้เด็กได้สัมผัสทางตรงจึงทำให้เข้าใจในการเขียนพยัญชนะไทยได้ง่ายขึ้น. รวมถึงได้ฝึกการสังเกตสมาธิ ความสัมพันธ์มือกับตาอีกด้วย ชื่อapp " Keng Thai " downloaได้รับ มือถือ หรือtab android ค่ะ ตระกูล apple ยังไม่ได้ค่ะ ขอให้เด็กๆสนุกกับการเขียนพยัญชนะไทยนะค่ะ

วันพุธที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2556

ขออภัย

ดีค่ะผู้เข้าชม blog ทุกคนถ้าท่านใช้iPad เข้าชมและไม่พบวีดีโอ อาจจะต้องเปลี่ยนมาดูจากPC นะค่ะ ได้ชมกันแน่นอนค่ะ iPad ของครูจั๊สก็ไม่พบเช่นกัน อาจจะต้องลงบางโปรแกรม แล้วจะมาแจ้งครั้งต่อไปนะค่ะ ขอบคุณค่ะ

ฝึกกระโดดสองขาคู่พร้อมกันข้ามสิ่งกีดขวาง


แนะนะครูฝึกกันนิดนะค่ะ ครูก้อยค่ะ จบวิทยาศาสตร์การกีฬา สอนพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหวและสอนว่ายน้ำเด็กพิเศษค่ะ

 
หลังจากฝึกให้เด็กพิเศษ สามารถกระโดดได้แล้ว เราจะมาสอนให้เด็กกระโดดสองขาคู่ ไปข้างหน้าต่อเนื่องก่อนและเพิ่มความยากขึ้นโดยให้กระโดดข้ามสิ่งกีดขวาง สำหรับน้องพู (ภาวะออทิสติก) ได้รับการฝึกต่อเนื่องเป็นเวลา สาม สัปดาห์ โดยมาฝึกกับคุณครูก้อย สัปดาห์ละ หนึ่งครั้ง (เพราะน้องพูอยู่ไกล) และทางครอบครัวได้ฝึกต่อเนื่องจากครู จึงทำให้น้องพูสามารถกระโดดได้คล่องตามที่เห็น ครูก้อยก็เพิ่มความยากโดยการให้ถือลูกบอลอยู่เหนือศีรษะ และกระโดดข้ามสิ่งกีดขวาง จุดนี้จะเสริมการทรงตัว ให้ดียิ่งขึ้น

ติดตามการฝึกต่อไปนะค่ะ

                                                                                                                 ครูจั้ส